Związek Sybiraków - Odział Wrocław
SYBIRACY - Szkic historyczny

Motto:

Czy umrzeć nam przyjdzie wśród boju
Czy w tajgach Sybiru nam zgnić
Z trudu naszego i znoju
POLSKA powstała by żyć!

  Związek Sybiraków został założony w 1928 roku przez byłych żołnierzy Polskiej Syberyjskiej Dywizji, którzy walcząc o wolność Polski przyszli do Ojczyzny z bronią w ręku. Honorowym członkiem Związku Sybiraków był Marszałek Polski Józef Piłsudski, w młodości Zesłaniec-Sybirak.
  Związek Sybiraków zaprzestał swojej działalności w dniu wybuchu II Wojny Światowej, a został reaktywowany dopiero w 1989 roku, po częściowej "odwilży" w Polsce, gdy Władza pozwoliła już mówić o zsyłkach (deportacjach) z lat 1940-1946 na tereny byłego Związku Radzieckiego, zwanego przez Zesłańców Nieludzką Ziemią.

  Katyń - Kołyma - Krasnojarsk - Irkuck - Donbas - Workuta - Borowicze - Diagilewo - stepy Kazachstanu - wraz z setkami innych miejsc, które wryły się tak głęboko w pamięć społeczną są w naszych sercach symbolami MARTYROLOGII naszego NARODU.

  W swej działalności Związek nawiązuje do zesłańczej przeszłości i martyrologii narodu, jak również do wkładu polskiej inteligencji w kulturę i cywilizację Syberii, bowiem historia jest najlepszym nauczycielem.
  Dlatego nazwa Związku jest złączona ze słowem SYBIR, które to słowo dla zesłańców jest symbolem regresji caratu, a następnie b. ZSRR wobez Polski i Polaków więzionych i zsyłanych do łagrów oraz innych miejsc odosobnienia i katorgi na rozległych terenach, tak europejskich, jak i azjatyckich.

  Związek zawsze opierał i opiera swą działalność na uchwalonym statucie i za swe naczelne zadania uważa:

 1. Reprezentowanie i obronę interesów swoich członków i uzyskiwanie dla nich takich praw jak:
  - odszkodowania za przymusową pracę na terenie b. ZSRR,
  - renty inwalidzkiej za utracone zdrowie przy wykonywaniu pracy ponad siły i umiejętności w warunkach trudnych do przeżycia,
  - uprawnień kombatanckich, w zapisie ustawowym.
 2. Prowadzenie działalności charytatywnej, świadczenie pomocy dla swoich członków, tak w Polsce, jak i za granicą, szczególnie w stosunku do Polaków na Wschodzie.
 3. Upamiętnianie martyrologii Polaków na Wschodzie na przestrzeni wieków przez różne publikacje, wznoszone Znaki Pamięci (obeliski, tablice, symboliczne mogiły, pomniki) podkreślające pamięć, dziękczynienie oraz przestrogę przed przejawami totalitaryzmu, nietolerancji, nieprzestrzeganiem praw człowieka i jego wolności prowadzącymi do zagrożenia światowego pokoju.
 4. Przekazywanie młodemu pokoleniu na lekcjach "żywej historii" prawdy z okresu II wojny światowej i niestety w latach późniejszych (1945-1956) przypominając dziadów i ojców walczących o wolnośći suwerenność Polski.
 5. Uświadamianie młodemu pokoleniu ogormnego wkładu polskiego duchowieństwa w utrzymywaniu w narodzie wiary, poczucia własnej godności opartej na honorze i patriotyzmie, jak również udziału w walkach o wolność Polski i stosowanej represji.
 6. Przez stałe kontakty z młodzieżą - włączanie jej do życia Związku i jego tradycji, do uczestniczenia w różnych okolicznościowych uroczystościach i pielgrzymkach, rewanżując się obecnością w uroczystościach szkolnych.
 7. Poprzez lekcje "żywej historii" z uczestnictwem Sybiraków - rozbudzanie zainteresowania historią, co prowadzi do podpisywania porozumień o współpracy i powoływaniu "kapituł pamięci", jak również Klubów Wnuka Sybiraka, zgodnie z 49. paragrafem statutu.

 Przewodnią myślą Związku Sybiraków jest stwierdzenie, że tylko silne państwo, posiadające silną oświatę społeczną, państwo patriotycznego wychowania młodzieży, państwo o silnej i znaczącej armii może stać się państwem znaczącym w Europie, jednak dla uzyskania niniejszego należy pamiętać, że: patriotyzm - fundament wszystkiego, to domy rodzinne, to matki Polki, to śpiewy i wspólne modlitwy, to dziadowie i ojcowie - obrońcy niepodległości, to Ojczyzna ta wielka i ta mała - podwórkowa i szkolna, to historia wpleciona w wieki naszej państwowości - stająca się naszymi korzeniami, to miłość, nadzieja, wiara i miłosierdzie, to Bóg - Honor - Ojczyzna.

 Dlatego motto Związku Sybiraków brzmi:

PAMIĘĆ ZMARŁYM - ŻYJĄCYM POJEDNANIE.

  To motto było podstawą do podjęcia i uchwalenia uchwały na III Zjeździe Zwiazku Sybiraków w Jeleniej Górze 17/18.10.1998r. o odbyciu Kongresu Pojednania Polska - Rosja, co pozwoli na wyleczenie psychicznych (i nie tylko) ran i przystąpienie do dialogu pełnego zrozumienia, prowadzącego do przebaczenia win.